Benvid@s

Nestes tempos no que as novas tecnoloxías forman parte da nosa vida cotiá, presentamosvos a páxina web do Servizo de Emerxencias e Protección Civil de Brión.

Presentamos esta web esperando que vos agrade e que nela atopedes un lugar onde poder coñecernos e poder contactar connosco. Por outra parte a espectacular dimensión que está alcanzando internet proporcionanos a ferramenta idónea para que os servizos que proporcionamos vaian cumplindo con todolos veciños e veciñas de Brión.

20 ene. 2011

DOCUMENTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

15 ene. 2011

CURSOS FORMACIÓN

14 ene. 2011

PROXIMOS OPERATIVOS

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE BRION

Foto-Antiga Base P.C.- Agosto 1997HISTORIA


Devido a gran cantidade de intervencións do Servizo de Emerxencias (GRUMIR) desde a sua posta en marcha no ano 1997 e a un constante crecemento de poboación, aprobouse tras o acordo plenario do 17 de Febreiro de 1999 crear a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Brión , quedando rexistrada na Dirección Xeral de Protección Civil co numero 170. A pesar do pouco tempo que leva funcionando axiña se foi facendo habitual a súa presenza ó longo da dispersa xeografía do Concello en calquer acto que se celebrase, o que fixo que a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Brión, estase a mostrar como unha das iniciativas comunitarias de mais calado social, de entre moitas que profileran no noso Concello, sendo hoxe os servicios de Protección Civil, un dos peares no tema de seguridade, xa que cubren unha amplísima demanda cidadá que os converte en insustituibles. Todo isto fai da nosa Agrupación un motivo de orgullo para os veciños de Brión, xa que para eles somos a sentinela que garda a súa tranquilidade, sendo a primeira instancia á que se acode diante de calquera motivo de alarma. Tal é a simpatía que suscita na cidadanía que así ó poñen en manifesto as continuas felicitacións que se reciben, tanto directamente na Agrupación como na Alcaldia.
Dende o seu inicio un dos principais obxectivos desta Agrupación de Voluntarios foi a de formar os seus integrantes, realizando numerosos cursos de formación co fin de conseguir ese recoñecemento co esforzo desinteresado dos nosos voluntarios.
Actualmente esta Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Brión conta cun total de 36 voluntarios.

1 ene. 2011

CONTACTO


Para contactar connosco podes facelo a través dos seguintes medios:

Servizo de Emerxencias e Protección Civil de Brión
Paseo de Pedrouzos, Nº 7
15865 - BriónHISTORIA

Na actualidade o Servicio Municipal de Protección Civil do Concello de Brión, está integrado polo Grupo de Emerxencias Supramunicipal  e  pola  Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

O Servicio Municipal de Protección Civil creouse no ano 2002. Asimesmo, o 15 de xullo de 2004 crease a Xunta Local de Protección Civil.

A Protección Civil Municipal ten como fin a configuración dunha organización en base os recursos municipais e a colaboración das entidades privadas e dos cidadáns , para garanti-la coordinación preventiva e operativa respecto da protección de persoas e bens ante  os danos producidos polas  situacións de emerxencia nos casos de grave risco, catástrofe ou calamidade publica, mediante a realización de actividades que permitan evita-las mesmas , reduci-los seus efectos, repara-los danos e, no seu caso, contribuir a correxi-las causas productoras dos mesmos.

Os Grupos de Emerxencias Supramunicipais  G.E.S., creáronse no ano 2013 a través dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais, en materia de Emerxencias e Prevención e Defensa contra Incendios Forestais.

O presente convenio ten por obxecto colaborar para completar o mapa de emerxencias de Galicia mediante a implantación dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais ( GES), como grupos operativos en emerxencias de ámbito supramunicipal.

Os novos  Grupos de Emerxencias Supramunicipais situaranse extratexicamente  en 25 localidades , e ao ter carácter supramunicipal permitirán ofrecer cobertura, xunto cos demais servizos de emerxencia, a un total do 90-97 % da poboación.

Cada GES estará composto por 12 efectivos, cunha estructura profesionalizada e de carácter permanente, dando cobertura a toda a zona de actuación do grupo.

Os GES dependerán tanto xurídica como orgánicamente do ente local polo que foron contractados e en ningún caso terá vinculo laboral coa Xunta de Galicia.

A coordinación técnica, en función das características da emerxencia ou actividade preventiva , será cos servizos contra incendios, cos distritso forestais e/ou coa Central de atención as emerxencias 112- Galicia.

A coordinación ordinaria levarase a  cabo polo concello na que estea situada a base do grupo, tendo presente sempre o seu carácter supramunicipal.     DOCUMENTOS DE AUTOPROTECCIÓN

ORDENANZA FISCAL Nº 18-T

[MODIFICACIÓN]  Boletín Nº 233. Luns 9 de decembro de 2013 - Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas, derrubamentos, salvamento, protección de persoas e outros semellantes

Boletín Nº 274. Jueves, 27 de noviembre de 2008

EDICTO Pág. 14032 - Reg. 08/14033-X.

Aprobación definitiva do expediente de modificación da Ordenanza fiscal número 18-T, reguladora da taxa por servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas, derrubamentos, salvamento, protección de persoas e outros semellantes.

Ó non terse presentado durante o período de exposición ó público reclamacións contra o acordo plenario de data 20 de agosto de 2008, polo que se aprobou provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal nº 18-T, reguladora da taxa por servicios de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas, derrubamentos , salvamento, protección de persoas e outros semellantes, enténdese automáticamente elevado a definitivo o citado acordo, polo que en cumprimento do artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, publícase o texto íntegro da modificación da ordenanza xa existente, que quedará redactada do seguinte xeito:

ORDENANZA FISCAL Nº 18-T

REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUINAS, DERRUBAMENTOS, SALVAMENTO , PROTECCIÓN DE PERSOAS E OUTROS SEMELLANTES.

Artigo 1°. Fundamento e natureza.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local , e de conformidad co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004, de 5 de marzo , polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a “ Taxa por servicios de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas , derrubamento, salvamento, protección de persoas e outros semellantes “ , que se debrá rexir pola presente Ordenanza Fiscal , atendendo as súas normas ó previsto no artigo 57 do citado RDL.

Artigo 2°. Feito Impoñible.
1.Constitúe o feito impoñible da Taxa a prestación de servicios de prevención e extinción de incendios, de prevención de ruinas ,construccións e derrubamentos, inundacións, salvamentos e en xeral, de protección de persoas e bens compredéndose tamén o mantemento do servicio e a cesión persoas e bens, compredéndose tamén o mantemento do servicio e a cesión do uso de maquinaria e equipo adscrito a estos servicios, tales como escalas, cubas, motobombas, barcas, etc, ben sexa de oficio por razóns de seguridade sempre que a prestación do mesmo redunde no beneficio do suxeito pasivo.

2.Non estará suxeito a esta Taxa o servicio de prevención xeral de incendios nin os servicios que se presten en beneficio da comunidade ou dunha parte considerable da población do municipio ou en casos de calamidade ou catastrofe pública oficialmente declaradas.

Artigo 3°. Suxeito Pasivo.
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, os usuarios dos inmobles siniestrados que sexan obxecto da prestación do servicio, entendendo por tales , segundo os casos, os propietarios, usufructuarios, inquilinos, e arrendatarios dos inmobles.

2. Cando se trate da prestación de servicios de salvamento e outros análogos, será suxeito pasivo contribuínte a persona física ou jurídica e a entidade prevista no artigo 35 da Lei Xeral Tribuaria que os solicite ou a favor da que redunden.

3. Terá a condición de sustituto do contribuínte, no caso de prestación do servicio de extinción de incendio e outros semellantes, a entidade ou sociedade aseguradora do risco.

Artigo 4°. Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarioas do suxeito pasivo, as persoas físicas ou jurídicas as que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios os administradores e os s{indicos, interventores ou liquidadores de quebras , concursos sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 5°. Exencións e Bonificacións.
Concederánse aquelas exencións e bonificacións expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicación de tratados ou acordos internacionais.

Artigo 6°. Cuota Tributaria.
1. A cuota tributaria determinaráse en función do número de efectivos , tanto persoais como materiais que se empreguen na prestación do servicio, o tempo investido neste e o percorrido efectuado polos vehículos que actúen.

2. Para este efecto publicaránse as seguintes tarifas :
3. En tódalas saídas contabilizaráse o tempo transcurrido dende a saída ata o regreso á base.

4. Cando o servicio non chegue a intervir cobraránse únicamente a saída do vehículo da base , agás en aqueles desprazamentos fóra do concello nos que se cobrarán ademáis os qm percorridos.

Artigo 7°. Obriga de Contribuir.
A obriga de contribuir que da dereito ó cobro da Taxa , prodúcese cando sae da Base a dotación correspondente, momento no que se inicia para todo-los efectos a prestación do servicio.


Artigo 8°. Liquidación e ingreso.
De acordo cos datos que certifique o xefe do servicio, os servicios tributarios deste Concello practicarán a liquidación que corresponda, que será notificada para o ingreso directo na forma e plazos sinalados polo regulamento Xeral de recaudación.

Artigo 9°. Infraccións e Sancións.
En todo ó relativo á cualificación de infraccións tributarias así como as sancións que as mesmas correspondan en cada caso, estarase o disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral tributaria.

Diposición Adicional Única
As modificacións que se introduzan na regulación do establecido nesta ordenanza pola Lei de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.

Disposición Derrogatoria única
A partir da data de entrada en vigor da presente ordenanza fiscal quedará derogada a Ordenanza fiscal nº 18-T, reguladora da taxa por servicios de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas, derrubamentos , salvamento, protección de persoas e outros semellantes, publicada definitivamente no BOP nº 299 de 29/12/2007.

Disposición Derradeira
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno do Concello do Brión en sesión celebrada o 20 de agosto de 2.008 (modificación) e entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, comezará a aplicarse a partir do día 1 de Xaneiro de 2.008.No caso de modificación parcial desta ordenanza fiscal os artigos non modificados continuarán vixentes, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

Brión, 7 de novembro de 2008.
O ALCALDE

Asdo. José Luis García García.

>> VER A ORDENANZA NO BOP